Voorwaarden

Lees alstublieft eerst de onderstaande voorwaarden voordat u gebruik maakt van de Parade website. Door de website te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden die deze overeenkomst ('Overeenkomst') bevat hebt gelezen en begrepen en ermee instemt deze na te leven. Desso kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Als u deze website verder gebruikt houdt dat in dat u de geldende voorwaarden ten tijde van het moment van uw gebruik accepteert. U dient deze pagina te bezoeken voordat u deze website gebruikt om vast te stellen wat de huidige voorwaarden zijn waaraan u gebonden bent.

Privacy
Parade verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. Desso's Online Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van deze informatie.

Bedrijfsidentificatie en handelsmerken
Alle geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken die op de website worden gebruikt of genoemd, zijn de eigendom van DESSO Holding BV en/of haar gelieerde ondernemingen, tenzij anderszins is aangegeven. U mag deze merken op geen enkele wijze zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Desso gebruiken, kopiëren, herproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, overbrengen, verspreiden of wijzigen. Het is verboden de handelsmerken en/of dienstmerken van Desso te gebruiken op andere websites.

Auteursrecht
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, behalve waar dat uitdrukkelijk anders is gesteld. 2013 DESSO Holding BV. Alle rechten voorbehouden.

Eigendomsrechten op Inhoud
U erkent en stemt ermee in dat Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto's, video, grafisch of ander materiaal op deze website, in gesponsorde advertenties of in andere informatie die aan u wordt gepresenteerd ('Inhoud'), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten.

Desso verleent u toestemming om delen van de website voor eigen gebruik elektronisch te kopiëren en af te drukken. Desso behoudt echter het auteursrecht op al dit materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat het u alleen is toegestaan om deze Inhoud te gebruiken op de wijze zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan en dat u deze Inhoud niet zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke goedkeuring van Desso mag kopiëren, herproduceren of verspreiden of daarvan afgeleide werken creëren.

Links
Desso verbiedt het gebruik van de handelsmerken van Desso als een 'link' op of vanuit andere websites tenzij Desso de link van tevoren heeft goedgekeurd. Onze websites bevatten links naar andere websites. Hoewel we ons privacybeleid ten aanzien van informatie die op onze websites wordt vergaard, handhaven, zijn we niet verantwoordelijk voor de eventuele informatie die u verschaft aan andere websites die u opent via links op onze websites.

Uitsluiting van garanties
Desso geeft geen garantie dat deze website voldoet aan uw eisen of dat de site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal werken. Desso geeft voorts ook geen garanties ten aanzien van de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van deze website of ten aanzien van de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de eventueel via deze website verkregen informatie.

U begrijpt en stemt ermee in dat alle Inhoud die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van deze website voor uw eigen risico is en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze Inhoud.

Beperking van de aansprakelijkheid
Desso verricht redelijke inspanningen om correcte informatie te plaatsen op deze website. Niettemin begrijpt u en stemt u er nadrukkelijk mee in dat Desso niet aansprakelijk zal zijn voor eventueel verlies of eventuele schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, punitief, werkelijk, indirect, bijkomend, speciaal, vrijgesteld of anderszins) die of dat het gevolg is van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website, of van eventuele fouten of omissies in de Inhoud van de website, ongeacht de grondslag waarop aansprakelijkheid wordt gevorderd, zelfs indien Desso geïnformeerd is over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade. Hieronder valt ook schadevergoeding voor nalatigheid of grove schuld.

NB. In sommige jurisdicties is het mogelijk niet toegestaan om de aansprakelijkheid voor bijkomende of indirecte schade uit te sluiten of te beperken; dus het kan zijn dat de voornoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Vrijwaringsverklaring
U stemt ermee in, voor eigen rekening, Desso, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, distributeurs en licentiehouders te vrijwaren tegen, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle uitspraken, verliezen, gebreken, schades, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (waaronder redelijke vergoedingen en kosten van advocaten) die worden gedaan, gemaakt of geleden in verband met of voortvloeien uit een vordering, eis, rechtszaak, maatregel of procedure voortvloeiend uit deze overeenkomst of in verband met uw gebruik van deze website of enig daaraan gerelateerd product of dienst.

Voorbehoud van rechten
Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

Het Online Privacybeleid van Desso

Parade waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website. We hechten belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze websites bezoekt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons en we besteden daar in onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht aan. Wanneer u zich aanmeldt op de website van Desso, streven we ernaar uw privacy te eerbiedigen. Dit Privacybeleid zet uiteen hoe we omgaan met de informatie die we van u krijgen en hoe we u leren kennen wanneer u onze website bezoekt.

Parade verzamelt twee soorten informatie over u wanneer u onze website bezoekt:

1. persoonlijke gegevens (waaronder, en slechts bij wijze van voorbeeld, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), en

2. niet-persoonlijke, toegevoegde gegevens (zoals informatie over de pagina's op onze website die u hebt bezocht, de duur van uw bezoek en uw IP-adres). 

1. Persoonlijk identificeerbare gegevens 
De enige persoonlijk identificeerbare gegevens die we over u verzamelen en bewaren, zijn de gegevens die u ons wilt geven. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, zullen enkel worden gebruikt voor het doel van het verlenen van onze diensten en we zullen deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dit doel.

Elektronische post
We krijgen uw persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer u ons een e-mail stuurt. We zullen deze informatie gebruiken om uw e-mail te beantwoorden.

Het delen van uw gegevens
We kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met bedrijven binnen de Desso-groep van bedrijven, maar alleen om onze diensten te verlenen.

We maken gebruik van externe logistieke bedrijven om alle commerciële en consumentenbestellingen te distribueren. Indien u bij ons een bestelling plaatst, zullen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met deze bedrijven om uw bestelling uit te voeren. Voor wat betreft bestellingen binnen de Europese Unie delen we ook de rekeningnummers van onze commerciële klanten met onze logistieke partners teneinde de commerciële bestellingen uit te voeren.

Een extern bedrijf reageert op verzoeken van consumenten en commerciële klanten die aanvullende informatie over onze producten wensen. We zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met dit bedrijf teneinde te kunnen reageren op uw verzoek.

2. Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens
Wanneer u onze websites bezoekt kunnen we op automatische wijze (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals de soort internetbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van de website die u bezocht, het aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht op de website, de bekeken pagina's, enz.). We kunnen deze gegevens gebruiken en delen met onze gelieerde ondernemingen in de gehele wereld om zicht te krijgen op de aantrekkelijkheid van onze websites en de prestaties of inhoud ervan te verbeteren.

Cookies
Op bepaalde momenten tijdens uw bezoek aan de Parade website kan onze server een 'cookie'-bestand sturen naar uw computer. Uw webbrowser stelt u dan mogelijk de vraag of u dit bestand al dan niet wil accepteren, tenzij u uw browservoorkeuren zo heeft ingesteld dat alle cookies automatisch worden geaccepteerd. Cookies worden hoofdzakelijk gebruikt als een service naar onze klanten, om de relevantie en het gebruiksgemak van de Parade website te vergroten. We kunnen cookie-gegevens koppelen aan eventuele persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons verschaft.

Overige niet-persoonlijk identificeerbare gegevens
De Parade website kan niet-persoonlijk identificeerbare gegevens tijdens uw bezoek verzamelen, zoals soort browser, besturingssysteem, domeinnaam of IP-adres. Een IP-adres is een nummer dat automatisch of handmatig wordt toegekend aan uw computer wanneer u het internet bezoekt. Webservers - de grote computers die webpagina's 'serveren' - identificeren uw computer automatisch door middel van zijn IP-adres. Wanneer u pagina's op de Parade website bezoekt, leggen onze servers uw IP-adres vast. We koppelen IP-adressen niet aan persoonlijk identificeerbare gegevens. Dit houdt in dat uw sessie wordt vastgelegd, maar dat u zelf anoniem voor ons blijft. IP-adresgegevens worden alleen gebruikt om de dienstverlening van de Parade website te verbeteren.

Om statistische redenen wordt uw IP-adres vastgelegd. Dit verschaft ons informatie over de locatie waarop u ons bezocht. Deze informatie is beperkt tot de naam van het land, de regio en de plaats. Meer gedetailleerde informatie wordt niet verzameld door middel van uw IP-adres. 

Parade verzamelt ook informatie via 'referrers (doorverwijzers)' en verscheidene omgevingsvariabelen. Een 'referrer' is informatie die de webbrowser doorgeeft aan de webserver van Parade en die verwijst naar de URL vanwaar u kwam. 'Omgevingsvariabelen' omvatten onder meer het domein vanwaar u het internet opgaat, de tijd die u doorbracht op onze website, de soort webbrowser en het soort besturingssysteem of platform dat u gebruikt hebt, het internetadres van de website die u verlaten hebt om Parade te bezoeken en de namen van de pagina's die u bekijkt tijdens uw bezoek aan onze website.

We verzamelen al deze informatie om ons in staat te stellen algemene demografische trends te ontdekken, u informatie aan te bieden die aansluit op uw interesses en om uw beleving van de Parade website te verbeteren.

Profilering
Om ons te helpen bij het verbeteren van onze website en om te verzekeren dat we alles doen om u te voorzien van informatie en aanbiedingen die van belang voor u zijn, kunnen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens samenvoegen met gegevens over klikgedrag en andere gegevens waarover we beschikken (waaronder cookies en offline gegevens). Hiervan zullen we mededeling doen, alsmede van de mogelijkheid om hiervan uitgezonderd te worden, op het moment en op de plaats van informatieverzameling en voordat de gegevens in ons systeem worden ingevoerd.

We kunnen ook een niet-identificeerbaar profiel over u ontwikkelen op basis van de door u bezochte pagina's op onze website.

Links
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Wees er alstublieft op bedacht dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites. We raden onze gebruikers aan om de privacyverklaringen van elke website die zij bezoeken, te lezen. Onderhavige privacyverklaring is louter van toepassing op de gegevens die worden verzameld wanneer u de Parade website bezoekt.

Kennisgeving van wijzigingen
Indien we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen plaatsen op onze startpagina zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze openbaren. We zullen de gegevens gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid zoals dat gold op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Keuze
Parade biedt de volgende keuzes ten aanzien van het gebruik van uw informatie.

U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies weigert en cookies die reeds op uw harde schijf zijn geplaatst, verwijdert. Echter, als u dat doet, zal uw vermogen om op deze website te navigeren beperkt zijn.

U kunt ervoor kiezen om ons helemaal geen contactgegevens te verschaffen.
Indien u niet wilt dat uw persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens worden samengevoegd met cookies en andere gegevens, dient u geen gebruik te maken van de Parade website.